27 października 2017

<< Wróć do Artykuły

Biegły Sądowy w zakresie szacowania nieruchomości przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach

 

Dnia 27 października Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach wydał Decyzję, w której ustanowił mnie Biegłym Sądowym w zakresie szacowania nieruchomości.

 

Regulacje dotyczące biegłych sądowych zawarte są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych.

 

Zgodnie z art. 12 wyżej wymienionego rozporządzenia  biegłym sądowym może być ustanowiona osoba która:

1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 

2. ukończyła 25 lat życia,

3. posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalistyczne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona,

4. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,

5. wyrazi zgodę na ustanowienie biegłym sądowym.

 

Biegły ustanawiany jest na okres 5 lat (okres upływa z końcem roku kalendarzowego). Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach ustanowił mnie biegłym na okres do dnia 31.12.2022 r. 

 

 

 

 

"Świadomy  znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obowiązki biegłego sądowego wykonywać będę z całą sumiennością i bezstronnością."