25 lipca 2019

<< Wróć do Artykuły

Podział majątku wspólnego

W wyniku rozwodu lub nieformalnej separacji dochodzi do podziału majątku wspólnego. Podziału można dokonać przed rozwodem, w trakcie spawy o rozwód, w czasie trwania rozwodu, ale w osobnej sprawie lub po rozwodzie. 

 

Podziału majątku można dokonać na dwa sposoby: na mocy zawartej ugody lub w postępowaniu sądowym. 

 

Zawarcie ugody pomiędzy małżonkami możliwe jest w przypadku zgodnego stanowiska obu osób co do składu majątku, jego wartości oraz sposobu jego podziału. Jeżeli w skład majątku wchodzi nieruchomość lub spółdzielcze prawo do lokalu, umowa powinna zostać zawarta przed notariuszem w formie aktu notarialnego. 

 

Drugim sposobem na podział majątku wspólnego jest postępowanie prowadzone w sądzie - jest ono wszczynane wyłącznie na wniosek, sąd nie dokonuje takich czynności z urzędu. Czas trwania sprawy sądowej zależy od wielu czynników, duży wpływ na to mają same strony postępowania. 

 

W obu trybach dokonywania podziału majątku konieczne jest ustalenie:

- jego składników (zarówno ruchomości, jak i nieruchomości),

- wysokości udziałów małżonków w majątku wspólnym,

- wartości poszczególnych części majątku,

- ewentualnych nakładów dokonanych z majątków osobistych na majątek wspólny lub odwrotnie,

- sposobu podziału majątku wspólnego (komu przypadają poszczególne elementy),

- ewentualnych dopłat mających na celu wyrównanie wartości podzielonego majątku.

 

Postać rzeczoznawcy majątkowego w trakcie podziału majątku wspólnego może pojawić się na etapie określania wartości poszczególnych składników majątku. Wycena może zostać sporządzona na zlecenie prywatne (przeważnie w przypadku ugody/umowy) lub na zlecenie sądu.