06 kwietnia 2018

<< Wróć do Artykuły

Szkolenie "Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego"

W dniach 06-08 marca 2018 r. oraz 04-06 kwietnia 2018 r. odbyło się szkolenie organizowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Tematem szkolenia były "Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego".

 

Szkolenie odbyło się w dwóch etapach po 3 dni każda i podzielone było na tematyczne części. 

 

Część 1.

Pierwszego dnia szkolenie prowadził prof. dr hab. Piotr Girdwoyń, który omówił strukturę organizacyjną sądownictwa i organów, dla których rzeczoznawca majątkowy powoływany jako biegły wykonuje czynności, uwarunkowania prawne związane z instytucją biegłego sądowego, istotę postępowania dowodowego w postępowaniach sądowych, administracyjnych i polubownych oraz funkcję opinii biegłego w postępowaniu. Poza przekazywaną wiedzą merytoryczną, profesor udzielał wielu rad praktycznych związanych z funkcją biegłego i występowaniem przed sądami i organami publicznymi.

 

Część 2. 

Drugi dzień szkolenia rozpoczął się od wykładu Moniki Nowakowskiej na temat ograniczonych praw rzeczowych. Przedstawiana wiedza teoretyczna została poparta licznymi przykładami z doświadczenia zawodowego Pani Nowakowskiej, która jest rzeczoznawcą majątkowym z długim stażem. 

Dalszą część szkolenia prowadził mgr inż. Zdzisław Małecki przedstawiając ogólne zasady związane z realizacją czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego. Prześledzona została cała droga od powołania biegłego do pełnienia swoich funkcji aż do opracowania opinii lub operatu szacunkowego. Zaprezentowana wiedza była poparta zarówno przepisami prawa, jak i wyrokami sądów.

 

Część 3.

Trzecia część szkolenia, prowadzona przez Pana Małeckiego,  Dotyczyła szczegółowych czynności biegłego rzeczoznawcy majątkowego w różnego rodzaju postępowania, tj.:

  • postępowaniu o zniesienie współwłasności
  • postępowaniu o dział spadku,
  • postępowaniu o podział majątku,
  • postępowaniu o wypłatę zachowku,
  • postępowaniu o przeniesienie własności.

Omawiane zagadnienia dotyczyły przede wszystkim podstaw prawnych i przepisów dotyczących wyceny nieruchomości w poszczególnych postępowaniach. W przypadku braku przepisów Pan Małecki przedstawiał linie orzecznictwa sądowego w danej dziedzinie. 

 

Część 4. 

Kolejna część szkolenia, odbywająca się w drugim terminie, rozpoczęła się od wykładu mgr Magdaleny Małeckiej na temat czynności biegłego rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu o zapłatę czynszu z tytułu najmu, dzierżawy lub za bezumowne korzystanie. Pani Małecka zaprezentowała wiadomości z zakresu ochrony własności, szkód i ich naprawiania, przedawnienia roszczeń, odszkodowań i wynagrodzeń z różnych tytułów, służebności przesyłu oraz bezumownego korzystania z nieruchomości. Materiały był omówiony m.in. na podstawie przykładów z doświadczenia zawodowego Pani Małeckiej.

 

Część 5. 

Piąta część szkolenia dotyczyła wyceny nakładów dokonanych przez posiadaczy nieruchomości. Pan Zdzisław Małecki omówił następujące tematy:

  • aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste z uwzględnieniem nakładów dokonanych przez użytkownika wieczystego,
  • opłaty z tytułu trwałego zarządu z uwzględnieniem nakładów dokonanych przez jednostkę organizacyjną,
  • opłaty adiacenckie z uwzględnieniem nakładów poniesionych przez właścicieli lub użytkowników wieczystych na rzecz budowy poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej,
  • określanie wartości nieruchomości dla potrzeb rozliczeń i rekompensat przy zwrocie wywłaszczonych nieruchomości,
  • określanie wartości nakładów poniesionych na przebudowę lub rozbudowę budynku stanowiącego własność Skarbu Państwa lub własność jednostki samorządu terytorialnego przez osoby nabywające lokal, dla potrzeb ich zaliczenia na poczet ceny nabycia lokalu. 

 

Część 6. 

Ostatnią część szkolenia prowadzili wspólnie Andrzej Antkiewicz, sędzia Sądu Rejonowego w Grudziądzu, oraz mgr inż. Mariusz Bilski, rzeczoznawca majątkowy. Wykład dotyczył egzekucji z nieruchomości w trybie kodeksu postępowania cywilnego oraz czynności biegłego rzeczoznawcy majątkowego dla potrzeb postępowania egzekucyjnego z nieruchomości. Omawiane zagadnienia były prezentowane kompleksowo za sprawą dwóch perspektyw - sędziego nadzorującego czynności komornika sądowego oraz rzeczoznawcy działającego na podstawie postanowienia o powołaniu biegłego do wyceny. 

Szkolenie zakończył wykład Pana Bilskiego na temat czynności biegłego rzeczoznawcy majątkowego na tle roszczeń z ubezpieczenia majątkowego. 

 

Uczestnicy szkolenia otrzymali Zaświadczenie o odbytym szkoleniu.


Całe szkolenie podsumowywało wiedzę jaką powinien posiadać rzeczoznawca majątkowy wykonujący czynności biegłego. Znajomość omawianych zagadnień jest również niezbędna w codziennej pracy rzeczoznawcy majątkowego, który sporządza operaty szacunkowe dotyczące wskazanych powyżej tematów, na zlecenie osób prywatnych.